Teamanalys

Teamanalys

Snabbfakta om tjänsten teamanalys

AHEAD Rekrytering väljer tillsammans med uppdragsgivaren ut ett antal medarbetare som sitter på positioner över- sido- eller underordnade den tjänst till vilken en ny medarbetare ska anställas. Intervjuerna sker på ett strukturerat sätt och omfattar frågeområden som rör både den intervjuade och hans/hennes syn på chefer, arbetsuppgifter, samarbete i gruppen och mellan olika arbetsgrupper, arbetsmiljö, företagspolicy, konkurrenter och andra interna och externa faktorer som påverkar den aktuella tjänsten och den nye befattningshavaren.

Ett kombinerat personlighetstest och en situationsanalys som fylls i av alla deltagare i teamanalysen. Detta test ger svar på varje enskild individs styrkor och svagheter (personlighet), hur de ser på sin nuvarande arbetssituation och arbetsbelastning samt vilken idealbild de har på den person som ska passa in i gruppen och på den aktuella tjänsten.

Detta sammanfattas i en skriftlig rapport som lämnas till uppdragsgivaren. I denna rapport föreslås vilka krav som bör ställas på den nye medarbetaren – både kompetens, kunskaps och personlighetsmässigt. Varje enskild deltagare får i ett personligt samtal ta del av sitt eget testresultat. En övergripande sammanfattning ges till alla deltagare i grupp.

Teamanalysen ligger sedan som grund för analys och förutsägelse av beteendet hos de kandidater som intervjuas och testas för den aktuella tjänsten.

  1. Mål: Teamanalysen syftar till att få till stånd ett bättre samarbetsklimat och därigenom en högre grad av effektivitet och trivsel i organisationen.
  2. Genomförande: Teamanalysen innebär en grundlig genomgång av bl. a. teamets respektive individernas styrkor och svagheter. Kartläggningen sker i form av personliga intervjuer samt personlighetstester och utmynnar i  en objektiv bild av teamet samt dess enskilda medlemmar.
  3. Återkoppling: Alla deltagare i teamet får själva ta del av sina personliga testresultat. En övergripande sammanfattning av Teamanalysen som helhet ges också till respektive deltagare i gruppen.
  4. Rapportering och intervjuer och tester: Intrycken från intervjuerna samt resultaten av testerna bearbetas och dokumenteras för att ligga till grund för den fortsatta dialogen med teamet.
  5. Uppföljning:Vi tjänstgör på begäran som mentorer för att se till att teamsamarbetet fungerar optimalt.

Kontakta oss